• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów

rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

2. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa

załącznik nr 1 do ustawy.

3. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa

załącznik nr 2 do ustawy

. 4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych.   Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa

załącznik nr 3 do ustawy

.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,