• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Zanieczyszczenie (Prawo Wodne)

Zanieczyszczenie (Prawo Wodne)

rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, a w szczególności powodować zanieczyszczenie wód:

a) związkami chloroorganicznymi lub substancjami, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym,
b) związkami fosforoorganicznymi,
c) związkami cynoorganicznymi,
d) substancjami lub preparatami, lub produktami ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach
mogących zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: produkcji sterydów, tarczycy, reprodukcyjne lub inne związane z hormonami,
e) trwałymi węglowodorami oraz trwałymi i bioakumulującymi się toksycznymi substancjami organicznymi,
f) cyjankami,
g) metalami lub ich związkami,
h) arsenem lub jego związkami,
i) biocydami lub środkami ochrony roślin,
j) substancjami w zawiesinie,
k) substancjami, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami i fosforanami,
l) substancjami wywierającymi niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których pomiaru można dokonać przy użyciu takich wskaźników jak: pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)