• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Właściciel nieruchomości

Właściciel nieruchomości

rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tekst jedn. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391 z późn. zm.)