• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Recykling organiczny

Recykling organiczny

rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)