• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Organizacja ekologiczna

Organizacja ekologiczna

rozumie się przez to organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska;

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227  z późn. zm.)