• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Oddziaływanie na obszar Natura 2000

Oddziaływanie na obszar Natura 2000

rozumie się przez to podejmowane działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)