• Pon. - Pt. 8:00 - 18:00
  • Dyżur 516 52 52 52
  • Zapraszamy Do spotkania

Obszar Natura 2000

Obszar Natura 2000

rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227  z późn. zm.)

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) specjalne obszary ochrony siedlisk; 3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 i 6–9 1) parki narodowe; 2) rezerwaty przyrody; 3   ) parki krajobrazowe;  4)  obszary chronionego krajobrazu; 6) pomniki przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne; 8) użytki ekolog iczne; 9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;